Výstavy

2016 - NV Ostrava  - VD
2020 - MV Brno  - VD
2020 - HW Klub Horka nad Moravou - V
2021 - HW Klub Horka nad Moravou - V